Wat doen wij

Kort samengevat: we willen onze leefwereld bereiken met het evangelie van Gods liefde die zichtbaar wordt in de vergeving van de zonden door de kruisdood van Jezus Christus! En zo mensen weer in relatie te brengen met onze hemelse Vader! En door de kracht van de Heilige Geest mensen helpen te groeien naar volkomen toegewijde volgelingen van Jezus Christus.

De vraag “Wat doen wij?” is de vraag stellen naar Gods plan met ons leven. Deze agenda die God met ons leven heeft, kan goed omschreven worden met een vijftal doelen. Deze vijf doelen omschrijven op een heldere wijze wat wij als gemeente nastreven en omschrijven wat het is om een volkomen toegewijde volgeling van Jezus Christus te zijn.

1. Groeien in aanbidding

De diepste roeping van de mens ligt in zijn roeping om God te eren. Deze eer ontvangt de Here God wanneer we in overgave aan Hem ons leven elke dag op het altaar leggen. Dit is een leven van aanbidding. De diepste eer ontvangt God wanneer we zeggen – Heer niet mijn wil, maar Uw wil geschiede! Hoe we God concreet kunnen eren, wordt in de volgende vier doelen duidelijk.

 2. Groeien in gemeenschap

We eren God door onze broeders en zusters lief te hebben en deel uit te maken van Gods huisgezin. God heeft van het begin van de schepping een gezin gewild waarin mensen als broeders en zusters voor elkaar zorgen en elkaar lief hebben.

 3. Groeien in Discipelschap

We eren God door op Zijn Zoon Jezus Christus te gaan lijken. God gaat je scherpen aan de ander en je vormen naar het beeld van Jezus, Zijn Zoon. Dit gaat niet van de ene op de andere dag, daar zal God vandaag en de rest van je leven voor gebruiken.

 4. Groeien in onze Bediening

We eren God door anderen te dienen (met onze gaven). We geloven dat God elk mens uniek gevormd heeft om Hem te dienen en dat dit zichtbaar wordt in het dienen van elkaar. Juist het ontdekken van je persoonlijke gaven zal je helpen God te dienen met overgave. En je zult tot zegen zijn voor de ander.

 5. Groeien door Evangelisatie en zending

We eren God door mensen te redden voor Jezus. In de gemeente nodigen we mensen uit en bidden we voor mensen die Jezus nog niet kennen. Wanneer we dit doen buiten onze eigen cultuur of in een andere taal, dan noemen we dit zending. Verschillende zendelingen zijn verbonden aan onze gemeente.

En daarom willen we graag een Bijbelgetrouwe eigentijdse en zorgzame gemeente zijn, waar Gods liefde ervaren wordt en mensen groeien in toewijding naar Jezus en elkaar. Hoe we dat concreet doen, kunt u lezen onder de verdere knoppen van deze website.